Maatte der ved enhver kirke altid være folk, der vil fungere

som

”vægtere på muren”

 

                                                         Citat: Sognebogen 'Gadstrup og Syv Sogne' fra 1953.

 

Disse vægtere er ved Syv Kirke den valgte kirkeværge og det i perioden 1. december 2016 – 30. november 2020 fungerende menighedsråd.Vi skal sørge for, at bygninger, inventar og installationer holdes i forsvarlig stand, at kirkegården vedligeholdes, og at der altid er tilstrækkelig begravelsesplads til sognets beboere.

 

Dette arbejde er særdeles spændende og interessant, hvis man interesserer sig for dansk bygningskultur og dansk historie. Men, det er også godt, hvis der blandt rådets medlemmer er en eller flere personer med kompetencer på det praktiske område, da der skal indhentes tilbud og føres tilsyn med de forskellige arbejder. Ved større anlægsarbejder kommer menighedsrådets bygnings-sagkyndige ind i billedet.

 

I januar gik vi i gang med at se på de mange opgaver, der skulle tages fat på. Vi begyndte med se på den lavtliggende del af P-pladsen øst for Syv Kirke. I første omgang holdt vi et møde med en af naboerne til pladsen for at fortælle om vores planer. P-pladsens areal ejes af Roskilde Kommune, og derfor var det nødvendigt også at indkalde kommunen til et møde for at drøfte en kommende renovering af pladsen. Det blev imødekommet og efter ansøgning til Fredningsnævnet fik vi tilladelse til at genopføre et nyt anlæg til graverne til opbevaring af indviet jord, nye planter, sten, grus og grønt affald. Det var nødvendigt at søge Fredningsnævnet, da al jord omkring kirkerne i Danmark er fredet.

 

I august fældede kommunen et stort træ, der hældede faretruende ud over pladsen, og kommunen har af hensyn til naboerne tænkt sig at etablere en beplantning mod nord, der passer ind i det omgivende landskabs flora. Dette arbejde skal efter planen være færdig inden 1. december, og vi glæder os meget til at se resultatet.

 

Der er nok mange Vibyborgere, der ikke ved, at der på Syv Kirkegård er et gravkapel, også kaldet mausolæet. Det blev i 1960'erne bygget til godsejeren på Vibygård, Ivar Bernhard Berthelsen og hans hustru. Dette blev bygget af murermester Svend Fokdal, tømrer/snedkerarbejdet udført af Henning Hansen og smederarbejdet (dør- og låsebeslag) udført af Viktor Rundquist, der forpagtede den gamle hovsmedje på Vibygård. Kirkeværge Poul Rundquist, søn af Viktor Rundquist  fortæller, at godsejeren efter færdiggørelsen fik følgende besked af den gamle graver Sofus:”Lejligheden er færdig, nu kan godsejeren godt flytte ind”.

 

For at renovere gravkapellet skulle menighedsrådet gennem Roskilde Provstiudvalg søge om tilladelse i Roskilde Stift. Tilladelsen blev givet, nyt tagpap er pålagt i sommer efter fjernelse af den kraftige beplantning af efeu, og efterfølgende er murværket afrenset og kalket. Til foråret males de

kraftige egetræsdøre. Udgiften dækkes fuldt ud af godsejerens egne midler fra gravstedslegatet.

 

Endnu en opgave trængte sig på, nemlig kalkning af graverbygningen, der ligger lige uden for kirkegårdslågen. Dette arbejde er blevet udført hen over sommer og sensommer, vinduerne er blevet malet, og det lille gavlvindue mod kirken er udskiftet på grund af råd.

 

Endelig har vi haft den glæde, at en ansøgning til Provstiudvalget om midler til at kalke kirken udvendig i 2018 er blevet imødekommet i september måned. Udbudsmateriale er i skrivende stund ved at blive udarbejdet af menighedsrådets bygningssagkyndige, og arbejdet sendes i udbud i starten af 2018. Derefter kommer arbejdet med at udvælge det firma, der skal påtage sig opgaven.

 

Jo, vi går et travlt og spændende nyt år i møde.

 

På kirke og kirkegårdsudvalgets vegne

Elsebeth Hansen